• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

Hotărâre 245

81 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon,b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţ Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere;

 Analizând:

 • Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 12171/17.07.2018 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 77759/18.07.2018 prezentat de Direcția Achiziții şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Nominalizările consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Sector 2 pentru componența nominală a Comisiei de negociere, astfel cum au fost consemnate în procesul verbal al ședinței;

       - Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 • Decizia nr. 646 din data de 18.07.2018 a Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Sentinţa civilă nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, rămasă definitivăşi irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel Bucureşti, privind restituirea terenului aferent ,,Serelor Pantelimon” în proprietatea unor persoane fizice;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;
 • Dispoziția nr. 1543/17.07.2018 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuțiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală;

  Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile);
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017 privind aprobarea procedurii prin negociere directăîn vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi aprobarea componenţei Comisiei de negociere;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

        În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

             Art.1 (1) Se aprobă reluarea procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului situat în orașul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, în suprafaţă de 45.000 mp, retrocedat în baza Sentinţei civile nr. 1336/28.03.1997 pronunţată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 3990/1997, definitivăşi irevocabilă prin Decizia nr. 1263/26.06.1998 a Curţii de Apel Bucureşti, pe care sunt amplasate serele Pantelimon aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

                        (2) Achiziţia se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, prin programul anual de investiţii.

 

Art. 2 (1) Se aprobă noua componenţă a Comisiei de negociere în vederea realizării obiectivului prevăzut la art. 1, conform anexei ce cuprinde o paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              (2) Comisia de negociere își va desfășura activitatea și va elabora documentele aferente în conformitate cu prevederile H.C.L. Sector 2 nr. 111/2016 privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile).

 

          Art. 3Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 34/2017privind aprobarea procedurii prin negociere directăîn vederea achiziţionării terenului situat în oraşul Pantelimon, str. Biruinţei nr. 147-149 şi aprobarea componenţei Comisiei de negociere se actualizează cu prevederile prezentei hotărâri.

 

         Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE              PUȘCAȘU MARIAN                                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                    SECRETAR,

                                                                                                                                                                    ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 245

Bucureşti, 20.07.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.        

Denumire fișier: 245.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:459 Vizualizări
Descărcare: 81 times
Data creării: 27-07-2018