• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 010

93 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 111/2011HCL S2 nr. 20/2013HCL S2 nr. 89/2013HCL S2 nr. 53/2014HCL S2 nr. 105/2015HCL S2 nr. 14/2016HCL S2 nr. 189/2016,  HCL S2 nr. 221/2017HCL S2 nr. 399/2018HCL S2 nr. 27/2019HCL S2 nr. 310/2019HCL S2 nr.  197/2022HCL S2 nr. 465/2023

Revocă HCL S2 nr. 110/2010

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reorganizarea  Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2;   

            Analizând:

          - Raportul de specialitate nr. 3394/20.01.2011 întocmit de Direcţia Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de specialitate nr. 3700/21.01.2011 întocmit de Directorul General al Politiei Comunitare Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici numărul 869111/2011 din data de 06.12.2010 privind aprobarea funcţiilor publice din cadrul Politiei Locale Sector 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

        -  Legea poliţiei locale nr. 155/2010;

        -  Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

         - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 42/17.12.2004 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Începând cu data prezentei Poliţia Comunitară Sector 2 se reorganizează ca structură de poliţie locală cu denumirea „Poliţia Locală Sector 2”, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în şos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, Bucureşti.

 

Art.2   Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii si  Regulamentul de Organizare si Funcţionare ale Politiei Locale Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 61fileşi fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Art.3  (1) Poliţia Locală Sector 2 preia întreg personalul Poliţiei Comunitare Sector 2 conform Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare si Funcţionare, prevăzut în anexele nr. 1 -3.

                       (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este de 357, din care 29 funcţii de conducere (24 operative) si 328 funcţii de execuţie (290 operative).

                       (3)  Numărul total al funcţiilor publice este de 317, din care 28 funcţii publice de conducere(24 operative) şi 289 funcţii publice de execuţie (264 operative).

 

Art.4  (1) Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice) şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul Funcţionarilor Publici.

   (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor de funcţionari publici sau contractuali, precum şi modificările funcţiei publice se fac cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 

Art.5 Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/12.08.2010 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Comunitare Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            Art.7  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

                                   

 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                    BOGZIANU FLORIAN CONSTANTIN                                                                ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                       SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU               

 

 

                     Hotărârea nr. 10

  Bucureşti, 03.02.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 03.02.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 010.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:813 Vizualizări
Descărcare: 93 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE