• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 109

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 21.10.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de recreere şi educaţie Mihai Eminescu”, situat în şoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 Bucureşti;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 69715/17.10.2011 prezentat de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 70242/18.10.2011 prezentat de către Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 18.10.2011 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Hotărârea  Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico – economică pentru obiectivul de investiţii „Centru de recreere şi educaţie Mihai Eminescu”, situat în şoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 Bucureşti conform anexei ce cuprinde un număr de 31 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                      (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                          PETER ALEXANDRINA                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                            SECRETAR,

 

                                                                                                                                                        TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 109

  Bucureşti, 21.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 21.10.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 109.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:291 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE