• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 114

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare grădină publicăşi teren sport  - Strada Marian Cristescu”;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 14720/22.11.2011 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de specialitate nr. 81365/02.12.2011 întocmit de Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 22.11.2011 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

        -   Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 108/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti  a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa aXIII – a;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului „amenajare grădină publicăşi teren sport - Strada Marian Cristescu”, obiectiv de investiţii de interes local din Sectorul 2, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii şi lucrări de intervenţii de interes local reprezentând „amenajare grădină publicăşi teren sport - Strada Marian Cristescu” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 2 şi 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           (3)  Valoarea totală a lucrărilor „amenajare grădină publicăşi teren sport - Strada Marian Cristescu” este de 1457,625 mii lei cu TVA, din care C+M = 1246,039 mii lei cu TVA.

           (4) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 50 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art.2   (1)  Lucrările de amenajare cuprinse în anexele nr. 1 - 3 vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice, exceptându-se suprafeţele de teren revendicate, până la clarificarea regimului juridic al acestora.

            (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.

                          (3) Se deleagă Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 competenţa organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări.

 

                Art.3  Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului  Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                    Hotărârea nr. 114

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

               

Denumire fișier: 114.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:293 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE