• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 116

19 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, bld. Pierre de Coubertin, Sector 2,  din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare;

          Analizând:

       - Raportul de Specialitate nr. 81499/02.12.2011 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul de Specialitate nr. 15153/02.12.2011 al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Adresa nr. 2068/17.11.2011 a Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

       -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 239/2001 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii în pieţele agroalimentare din Municipiul Bucureşti;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 186/2008 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiul Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare;

 

               În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. o) precum şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1. (1) Se aprobă transmiterea terenului în suprafaţă de 855 m.p., situat in Bucureşti, adiacent bld. Pierre de Coubertin, Sector 2, din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare.

                      (2) Terenul se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

Art.2.   Predarea - primirea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces verbal încheiat între Administraţia Domeniului Public Sector 2 în calitate de predător şi Administraţia Pieţelor Sector 2 în calitate de primitor, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.3.   Schimbarea destinaţiei terenului fără acordul Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti atrage de drept revocarea prezentei hotărâri.

 

Art.4.  Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 va lua măsurile necesare înscrierii bunului imobil prevăzut la art. 1 în evidenţele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.5. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Pieţelor Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.6.  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

              (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           PETER ALEXANDRINA                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                 SECRETAR,

 

                                                                                                                                                             TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                    Hotărârea nr. 116

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 116.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:375 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE