• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 117

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile obţinute prin proiecte finanţate din Fondul de Mediu către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 81318/30.11.2011 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Prevederile contractului de finanţare nerambursabilă nr. 633/N/10.06.2010 încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;

 

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. a) şi art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 12 ani  a bunuri mobile obţinute prin proiectul  „Completarea sistemului clasic de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermalăşi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului pentru următoarele amplasamente: „Speranţa”, „Cireşarii”, „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2”, „Luminiţa” „Casa din Vis” şi „Grădiniţa nr. 277”,  către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2.

            (2) Bunurile mobile ce se transmit către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sunt menţionate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

            (3) Bunurile mobile ce se transmit către Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

            (4) Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 3 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Predarea - primirea bunurilor mobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Primăria Sectorului 2 în calitate de predător şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, în calitate de primitori, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art.3.Începând cu data primirii bunurilor mobile, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 au obligaţia de a cuprinde în propriile bugete de venituri şi cheltuieli, fondurile necesare pentru buna funcţionare a acestora.

 

Art.4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                             PETER ALEXANDRINA                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                               TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 117

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 117.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:270 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE