• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 119

28 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acceptarea a două oferte de donaţie pentru terenurile situate în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C respectiv str. Baia de Aramă nr. 1 şi str. Baia de Aramă nr.1 – Morarilor nr. 4, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonal, respectiv prelungirea actualei străzi Baia de Aramă”;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 80395/28.11.2011 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 80808/29.11.2011 al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Ofertele de donaţie ale S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., autentificate sub nr. 2174/02.11.2011 respectiv sub nr. 2175/02.11.2011 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi „Luca şi Dumitrescu”;           

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         -  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

          - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se acceptă oferta de donaţie a terenului în suprafaţă totală de 17 m.p., situat în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C, Sector 2, formulată de către S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 3, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub numărul J40/11273/2004, CUI 16596300, potrivit anexei nr. 1.

         (2) Se acceptă oferta de donaţie a terenurilor în suprafaţă totală de 6563,99 m.p., situate în Bucureşti, str. Baia de Aramă nr. 1 şi str. Baia de Aramă nr. 1 – Morarilor nr. 4, Sector 2, formulată de către S.C. Hercesa Imobiliara S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Baia de Aramă nr. 1, parter, camera 3, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti sub numărul J40/11273/2004, CUI 16596300, în calitate de proprietar majoritar şi de mandatar al persoanelor fizice şi juridice, potrivit anexei nr. 2.

                   (3) Terenurile se identifică conform planurilor de amplasament şi delimitare prevăzute în anexele nr. 3 - 8 la prezenta hotărâre, având destinaţia de „alee de acces auto şi pietonal, respectiv prelungirea actualei străzi Baia de Aramă”.

 

Art.2  (1)  Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Administraţia Domeniului Public Sector 2 a terenurilor menţionate în anexele nr. 3 - 8.

           (2)  Prezenta hotărâre se transmite către Consiliul General al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită.

 

Art.3 (1) Se împuterniceşte Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti să semneze contractele de donaţie.

           (2) Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Administraţia Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           (3) Anexele nr. 1 - 8 conţin un număr de 22 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         PETER ALEXANDRINA                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                            SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                          TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 119

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 119.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:274 Vizualizări
Descărcare: 28 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE