• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 120

19 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

Analizând:

      - Raportul de Specialitate nr. 80921/29.11.2011 al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      - Raportul de specialitate nr. 80965/29.11.2011, Nota de Fundamentare nr. 80966/29.11.2011 precum şi Adresa nr. 524813/17.11.2011 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Institutul Naţional de Expertiză Medicalăşi Recuperare a Capacităţii de Muncăîn administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) şi  art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

Art. I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, se modificăşi se completează după cum urmează:

„Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea întregului imobil situat în Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, aflat în proprietatea statului, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, în scopul desfăşurării de activităţi cu caracter social.

    (2)  Imobilul se identifică conform anexelor nr. 1 şi 2 ce conţin un număr de 2 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art.II  Anexele nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 39/2011 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 din prezenta hotărâre.

 

Art.III  Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 rămân aplicabile.

 

Art.IV  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

               (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                             PETER ALEXANDRINA                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                              TOMA ŞUTRU         

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 120

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 120.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:267 Vizualizări
Descărcare: 19 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE