• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 124

11 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 06.12.2011;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011;

            Analizând:

 • Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare ;

        -  O.U.G. nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011;

        -  Hotărârea Guvernului României nr.1001/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale;

        - Hotărârea Guvernului României nr.1395/2011 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;

       -  Decizia nr.3131/23.11.2011 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

       -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

                În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr.1 ,astfel:

-      venituri    –     829.566 mii lei

-      cheltuieli –  1.021.520 mii lei;

-      deficit       -   191.954 mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011 (anexa nr.2), se rectificăşi se stabileşte la:

-      venituri la suma de 786.948 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    – 613.511 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 173.437 mii lei (din care 112.080 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 976.448 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare          -  613.511 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  362.937 mii lei;
 •   deficit secţiunea dezvoltare   – 189.500 mii lei - finanţat din excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art. 2 din H.C.L. Sector2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2011.

                       

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 976.448 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr. 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1-2.1.1.2.3; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.1.1.2.b; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6 - 2.1.9 la prezenta hotărâre.

 

Art.4  Se aprobă finanţarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei de 122.600 mii lei alocată cu această destinaţie din sumele deflacate din taxa pe valoarea adăugată . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din capitolul 65.02 «Învăţământ» a creditelor bugetare cu încadrarea în suma de 122.600 mii lei, conform anexei nr.7, astfel încât să se asigure plata drepturilor salariale aferente exerciţiului bugetar al anului 2011.

 

Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2011, conform anexelor nr. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.2; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.3; 3.1.1.1.4 astfel:

-      Total venituri  în sumă de 38.226 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    –  28.721 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare                      -     9.505 mii lei (din care 1.809 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 39.594 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare                      -  28.721 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  11.959 mii lei;
 • deficit secţiunea dezvoltare                 – 2.454 mii lei finanţat din excedentul anului 2010, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2011.

 

 

Art.6  Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2011, conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.22. Ordonatorii de  credite vor derula programul de investiţii pe anul 2011cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2011.

 

Art.7 Se aprobă rectificarea  fişelor programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor  5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.2.1 - 5.1.2.4.

 

Art.8 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în  programul de investiţii şi în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

 

Art.9  Suma de 400 mii lei alocată Sectorului 2 prin Hotărârea Guvernului nr.1001/2011 va fi utilizată pentru cheltuieli curente aferente  drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi pentru cheltuieli de capital din cadrul Programului multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit.

 

Art.10 Se aprobă reîntregirea creditelor bugetare utilizate din bugetul local al Sectorului 2  Bucureşti pentru derularea programului multianual de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit cu sumele virate cu această destinaţie de la bugetul de stat pentru blocurile incluse în programul naţional.

 

Art.11  Anexele nr. 2.1.1.2; 2.1.1.2.2; 2.1.6 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1.1.1; 1.1.1.1; 1.2 din Nota nr. 73.302/2011 privind virarea de credite bugetare între subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2011.  

 

Art.12  Anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 2.1.1.1.3; 2.1.1.2.1; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.3.1.1; 2.1.3.1.1.1;  2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.4 - 2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.7 - 2.1.9;  3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1;4; 4.1; 4.2; 4.6-4.16; 4.18-4.22; 5; 6 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 1; 2; 2.1; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 2.1.1.1.3; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.3.1.1; 2.1.3.1.1.1;  2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.4; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.7 - 2.1.9;  4; 4.1; 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 5; 5.1; 5.2; 5.3;  5.25-5.27; 5.30; 5.32¸5.34 – 5.36; 5.38; 5.39; 5.43; 5.44; 5.63; 5.64; 5.40;  7; 6 din H.C.L. Sector 2 nr.100/2011 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011.  

 

Art.13  Anexa nr. 2.1.1.2.3 la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 1.1.1.1 din Nota nr.67.370/2011 privind virarea de credite bugetare între subdiviziunile unor capitole bugetare pe anul 2011.  

 

Art.14  Anexele nr. 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2.a 2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.3; 3.1.1.1.4; 4.3; 5.1; 5.1.1 la prezenta hotărâre modifică anexele nr.  2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3; 4.1.1.1.1; 4.1.1.1.1.1; 5.3; 8.2; 8.2.2 din H.C.L. Sector 2 nr.88/2011 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011.  

 

Art.15  Anexele nr. 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1.b; 4.4; 4.5 la prezenta hotărâre modifică  anexele  nr.  2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1.b; 4.5; 4.6 din H.C.L Sector 2 nr. 48/2011 privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011.  

 

Art.16  Anexele nr. 32.1.3.1.1.1.2.b; 2.1.3.1.6; 3.1.1.1.1.2; 5.1.2; 5.1.2.1-5.1.2.4 la prezenta hotărâre modifică anexele nr. 2.1.3.1.1.1.2.b; 2.1.3.1.6; 4.1.1.1.1.2; 8.3; 8.3.2-8.3.5 din H.C.L. Sector 2 nr.12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011.

 

Art.17 Anexa nr. 2.1.1.2.1 la prezenta hotărâre vine în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 12/2011 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011.

 

Art.18 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2. Sumele aprobate pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv cele prevăzute la art.4  vor fi repartizate pe trimestre şi pe ordonatorii terţiari de credite de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite – directorul Direcţiei Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

 

Art.19 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2011, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

            Art.20 Anexele nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­ 1; 2; 2.1.1; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 - 2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1-2.1.1.2.3; 2.1.2;  2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1.a; 2.1.3.1.1.1.1.b; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2.a; 2.1.3.1.1.1.2.b; 2.1.3.1.2;  2.1.3.1.2.1 - 2.1.3.1.2.6; 2.1.3.1.3 - 2.1.3.1.6; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1 – 2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6 - 2.1.9;  3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.2; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.3; 3.1.1.1.4; 4; 4.1 – 4.22 ; 5; 5.1; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.2.1 - 5.1.2.4; 6; 7  fac parte integrantă din prezenta hotãrâre.

 

Art.21 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

               (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                            PETER ALEXANDRINA                                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                      SECRETAR,

 

                                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 124

  Bucureşti, 06.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 06.12.2011 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 124.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:248 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE