• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 091

56 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 190/2017HCL S2 nr. 336/2019HCL S2 nr. 98/2020HCL S2 nr. 116/2021HCL S2 nr.  274/2021HCL S2 nr. 70/2022HCL S2 nr. 71/2022HCL S2 nr. 158/2022HCL S2 nr. 202/2022HCL S2 nr. 203/2022HCL S2 nr. 398/2022HCL S2 nr. 426/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.09.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2”;

Analizând:

         - Nota de fundamentare nr. 65102/13.09.2012 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Avizul favorabil menţionat în procesul - verbal încheiat în şedinţa din data de 12.09.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, constituit prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Avînd în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

         -  Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii;

         -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 113/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. 2 lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare,

 

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru un număr de 17 obiective de investiţii privind „Lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, având o valoare totală de 33,369.819 mii lei, fără TVA din care C+M - 24,252.970 mii lei, fără TVA.       

                       (2) Se aprobă devizele generale pentru obiectivele de investiţii „Lucrări de intervenţie la unităţi de învăţământ preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

             (3)  Anexele nr. 1 şi 2 cuprind un număr de 121 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2 (1) Lucrările pentru realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, vor fi atribuite spre execuţie unor agenţi economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice.

                     (2) Devizele generale se actualizează pe durata execuţiei investiţiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie.

                        (3) Se deleagă Directorului Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competenţa organizării procedurii şi a încheierii contractelor de achiziţie publică de lucrări.

 

Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                    (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primariei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         SANDU EMIL                                                                                            ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU     

 

 

                     Hotărârea nr. 91

  Bucureşti, 28.09.2012

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 28.09.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 091.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:726 Vizualizări
Descărcare: 56 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE