• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 098

69 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar;

          Analizând:

        - Raportul de Specialitate nr. 72633/08.10.2012 precum şi Nota de Fundamentare nr. 72634/08.10.2012 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de Specialitate nr. 72891/08.10.2012 prezentat de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul de Specialitate nr. 74053/22.10.2012 al Direcţiei Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul de Specialitate nr. 77336/30.10.2012 al Direcţiei Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea voluntariatului nr.195/2001, republicată;

      - Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;

      - Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

            - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            - art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Guvernului României nr. 1317/2005 privind sprijinirea activităţilor de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;

           - Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

             - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             - Ordonanţa Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003;

               În temeiul art. 45 alin. (1) şi  art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

               În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

               Art.1. Se aprobă “Contractul cadru de voluntariat” prevazut în anexa nr. 1 şi “Certificatul de voluntar “prevăzut in anexa nr. 2.

 

               Art.2. (1) Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 săîncheie contractele de voluntariat si  sa elibereze certificate nominale de voluntar pentru voluntarii care isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si şi Protecţia Copilului Sector 2.

          (2) Pentru perioada încheierii contractului de voluntariat, pe lângă facilităţile cuprinse in “Contractul cadru de voluntariat”, voluntarilor li se acordă scutiri la plata impozitelor şi taxelor locale, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

          (3) Scutirile de plată se acordă de către Primarul Sectorului 2 la propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 care confirmă că au fost respectate obligaţiile ce revin voluntarului în baza contractului de voluntariat.

          (4) Scutirile de plată se acordă pentru anul fiscal următor celui în care voluntarul şi-a desfăşurat activitatea cel puţin 12 luni, conform contractului de voluntariat.

         (5) Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 va comunica Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, situaţia voluntarilor în vederea luării în evidenţă, situaţia contractelor încetate, precum şi situaţia contractelor reziliate.

 

               Art.3. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

           (2) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 6 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                   ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                          SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                     Hotărârea nr. 98

                   Bucureşti, 08.11.2012

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 098.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:414 Vizualizări
Descărcare: 69 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE