• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 099

30 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIV - a;

                Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 77768/31.10.2012 al Subcomisiei speciale de Inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, înfiinţată prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011;

         - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 343/17.12.2010 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1586/20.05.2011 privind constituirea Subcomisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bucureşti aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) precum şi art. 119 respectiv 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă inventarierea imobilelor menţionate în anexa la prezenta hotărâre, în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Urbanism şi Gestionarea Teritoriului să efectueze demersurile necesare înscrierii acestor bunuri în evidenţele cadastrale conform art. 46 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată.

 

Art.3. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului General al Municipiului Bucureşti spre a fi însuşită.

 

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.   (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                           (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                              SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                           TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 99

  Bucureşti, 08.11.2012

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 099.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:411 Vizualizări
Descărcare: 30 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE