• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 100

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

                Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 72904/09.10.2012 prezentat de Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul de specialitate nr. 77300/30.10.2012 precum si Nota de fundamentare nr. 77301/30.10.2012 prezentate de către Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Avand in vedere reglementarile cuprinse in:

       - Hotărârea Guvernului României nr. 1007/2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003  privind serviciile sociale;

       - Hotărârea Guvernului României. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I  Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, se modifică după cum urmează:

„Art.1. (1) Anexele nr. 1 şi 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 ce conţin un număr de 44 file si fac parte integrantă din prezenta hotarare.

            (2) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 se reactualizează conform anexei nr. 3 ce cuprinde un număr de 99 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      (3)  Numărul total de posturi din structura organizatorica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 este de 2367 de posturi, din care 96 de posturi de conducere si 2271 de posturi de executie”.

 

            Art. II  Articolul 2 alin. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, se modifică după cum urmează:

„Art. 2.  (2) Anexa 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre”.

 

Art.III.   Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti si Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV. (1) Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Muncipiului Bucuresti.

               (2) Anexele se comunica institutiilor interesate si pot fi consultate la sediul Primariei Sectorului 2.

                                                  

 

                                                  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU         

     

 

                     Hotărârea nr. 100

  Bucureşti, 08.11.2012

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 100.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:399 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE