• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 101

22 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2;

                Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 75133/17.10.2012 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti;

- Avizele favorabile emise în şedinţele din data de 25.09.2012 respectiv 03.10.2012, de Consiliul tehnico – economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 227/2009;

           - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinţei, al ministrului finanţelor publice si al viceprim - ministrului, ministru administraţiei publice si internelor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 din Anexa 4  - Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

  În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

               

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, prevăzuţi în anexa nr. I.

 

Art.2. Anexa nr. 1 - poziţia 28 a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se modifică potrivit anexei nr. II.

 

Art.3. Anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 - poziţiile 10, 12 şi 14 - 16 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti se modifică potrivit anexei nr. III.

 

Art.4. (1) Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Anexele nr. I – III conţin un număr de 363 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5.   (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                          (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                     Hotărârea nr. 101

  Bucureşti, 08.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 101.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:409 Vizualizări
Descărcare: 22 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE