• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 102

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa;

Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 72372/08.10.2012 precum şi Nota de fundamentare nr. 72373/08.10.2012 prezentate de către Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2,  serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 03.10.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

    Având în vedere reglementările cuprinse în:

        -  Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, astfel cum a fost modificatăşi completată prin Legea nr. 9/2008;

        -  O.U.G.  nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordonanţa Guvernului României nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

       -  Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2001 privind reorganizarea “Centrului Teritorial pentru Castrarea Câinilor fără Stăpân – Sector 2” în “Centrul Teritorial Veterinar – Sector 2“;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 112/2010 privind  aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale  Centrului Teritorial Veterinar  Sector 2;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  Se aprobă reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii reprezentând „Adăpost pentru câini” situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 3 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa se modificăîn mod corespunzător.

 

           Art.3  Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Centrului Teritorial Veterinar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.4  (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                      (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                  SECRETAR,

 

                                                                                                                                                              TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                     Hotărârea nr. 102

  Bucureşti, 08.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 102.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:425 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE