• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 104

38 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

            Analizând:

       - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare ;

       - Ordonanţa Guvernului României nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012;

       - Decizia nr.1162/2012 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

       - Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr.3086/28.09.2012 privind cuprinderea în bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2012 a sumei alocată Sectorului 2 prin Decizia Directorului D.G.F.P.M.B. nr.1162/2012 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

       - Adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.9087/2012  cu privire la transferurile sumelor necesare pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2012;

       - Hotărârea Guvernului României nr.1274/2011 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

            În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se  rectificăşi se stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel:

-      venituri    –    857.090 mii lei

-      cheltuieli –  1.101.815 mii lei;

-      deficit       -    244.725 mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectificăşi se  stabileşte   la:

-      venituri  la suma de 770.025 mii lei, din care:

  • venituri ale secţiunii de funcţionare    – 657.561 mii lei;
  • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 112.464 mii lei (din care 67.824 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.011.156 mii lei, din care:

  • cheltuieli secţiunea funcţionare -  655.028 mii lei,
  • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  356.128 mii lei;

- excedent secţiunea funcţionare - 2.533 mii lei rezultat ca diferenţăîntre suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a prevederilor Ordinului comun MAI şi M.F.P. nr.286/2987/2011;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector.2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

                       

            Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 1.011.156 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.8; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.6;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; la prezenta hotărâre.

 

Art.4  Se aprobă finanţarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate cu această destinaţie din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din capitolul 65.02 « Învăţământ » a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.8, astfel încât să se asigure plata drepturilor salariale aferente exerciţiului bugetar al anului 2012.

 

Art.5  Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 3; 3.1 –3.50  Ordonatorii de  credite vor derula programul de investiţii pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

 

Art.6 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.4. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în  programul de investiţii şi în anexa nr.4  la prezenta hotărâre.

 

Art.7 Se aprobã rectificarea Sintezei proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 – Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.5 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) rectificate - conform anexelor  6; 6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.2; 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5; 6.1.5.1 ;7; 7.1; 7.1.1; 7.1.1.1; 7.1.2 ; 7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1.

 

Art.8 Anexele nr.  2.1.3.3.1 ; 2.1.3.3.1.2 ; 8  la prezenta hotărâre vin în completarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr.21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012.

 

Art.9 Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.8; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.6;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9 ; 3; 3.1 –3.50 ; 4-6 ; 6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.2; 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5; 6.1.5.1 ;7; 7.1; 7.1.1; 7.1.1.1; 7.1.2 ; 7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1 modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012,  cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.10 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

            Art.12 Anexele nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­ 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1; 2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.8; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.6;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1; 2.1.3.3.1.2; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3-2.1.3.3.5; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5; 2.1.5.1; 2.1.5.1.1; 2.1.6-2.1.9; 3; 3.1 –3.50 ; 4-6 ; 6.1; 6.1.1; 6.1.1.1; 6.1.2; 6.1.2.1; 6.1.3-6.1.5; 6.1.5.1 ;7; 7.1; 7.1.1; 7.1.1.1; 7.1.2 ; 7.1.2.1; 7.1.3-7.1.5; 7.1.5.1;8   fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

Art.13 (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                            SOARE CEZAR RADU                                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 104

  Bucureşti, 08.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Denumire fișier: 104.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:396 Vizualizări
Descărcare: 38 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE