• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 106

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.11.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unităţii de învăţământ preuniversitar de stat;

Analizând:

         - Nota de Fundamentare nr. 3651/13.11.2012 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de Specialitate nr. 82171/21.11.2012 prezentat de Direcţia Urbanism şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

          - Raportul de Specialitate nr. 82505/22.11.2012 prezentat de Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

          - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit f). din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1. (1)  Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2, aferent imobilului în care funcţioneazăŞcoala Gimnazială nr. 25, proprietate publică de interes local aflat în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, având numărul cadastral 216544, înscris în Cartea funciară 216544 a Municipiului Bucureşti în suprafaţă totală din măsurători 13.822 m.p. (din acte 13.850 m.p.), în două loturi care rămân în domeniul public de interes local, după cum urmează:

  1. a) lotul 1 - teren în suprafaţă de 13.791 m.p., situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2, având numărul cadastral 229385;
  2. b) lotul 2 - teren în suprafaţă de de 30,72 m.p., situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2, având numărul cadastral 229386.

 

                     (2) Se aprobă constituirea unui drept de uz, în favoarea S.C. Enel Distribuţie Muntenia S.A., în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic amplasat în incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25, pe lotul 2 - teren proprietate publică de interes local în suprafaţă de 30,72 mp., având numărul cadastral 229386, identificat conform anexei la prezenta hotărâre.

 

                                (3) Conţinutul drepturilor şi obligaţiilor titularului dreptului de uz sunt cele prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să semneze actul autentic de dezmembrare.

 

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se comunică intituţiilor interesate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU         

 

 

 

                    Hotărârea nr. 106

  Bucureşti, 26.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

                              

Denumire fișier: 106.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:319 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE