• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 108

46 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 188/2019,  HCL S2 nr. 365/2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 92/2007

        Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.11.2012;

                Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti ;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 82547/22.11.2012 întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Avizul favorabil menţionat în procesul – verbal încheiat în şedinţa din data de 20.11.2012 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, înfiinţat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

      - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

      - art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

       - art. 5 din Anexa 4  - Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, din Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008  privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului    Bucureşti.

                       (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU         

 

 

                     Hotărârea nr. 108

  Bucureşti, 26.11.2012

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                                                               

Denumire fișier: 108.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:585 Vizualizări
Descărcare: 46 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE