• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 109

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.11.2012;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

            Analizând:

       - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

       - Decizia nr.1381/2012 a Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate;

       - Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti nr.254026/2012 privind plafonul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

       - Hotărârea Guvernului României nr.1274/2011 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se  rectificăşi se stabileşte conform  anexei nr.1 , astfel:

-      venituri    -    859.563 mii lei

-      cheltuieli -  1.106.523 mii lei;

-      deficit       -    246.960 mii lei;

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectificăşi se stabileşte la:

-      venituri la suma de 772.172 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare   - 664.520 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 107.652 mii lei (din care 63.012 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare);

-      cheltuieli la suma de 1.015.538 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare -  664.520 mii lei;
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare               -  351.316 mii lei;

- excedent secţiunea funcţionare  - 298  mii lei rezultat ca diferenţăîntre suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a adresei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti nr. 254026/2012;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012 .

                       

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti rectificate la suma de 1.015.538 mii lei conform anexei nr. 2.1 la prezenta hotărâre, cu desfăşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1 - 2.1.1.2.3;  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a;  2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.7; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1;  2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8 la prezenta hotărâre.

 

Art.4  Se aprobă finanţarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  . Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din capitolul 65.02 «Învăţământ» a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.6, astfel încât să se asigure plata drepturilor salariale aferente exerciţiului bugetar al anului 2012.

 

Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform anexelor nr.. 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.2.2; 3.1.1.1.3;  3.1.1.1.4 ; 3.1.2.2; 3.1.2.2.1; 3.1.1.3; 3.1.1.3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3 astfel:

-      Total venituri  în sumă de 46.897 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    –  30.576 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          -   16.321 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 50.491 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare          -  30.576 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  19.915 mii lei;
 • deficit secţiunea dezvoltare                 - 3.594 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.5 din H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

 

Art.6  Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2012, conform anexelor nr. 4; 4.1 –4.11 Ordonatorii de credite vor derula programul de investiţii pe anul 2012 cu respectarea prevederilor art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2012.

 

Art.7 Se aprobă rectificarea Sintezei programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr. 5. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în  programul de investiţii şi în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

Art.8 Anexa nr.  2.1.3.2.2 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012  privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.9  Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.3; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1 - 2.1.1.2.3;  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a;  2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.7; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.2.2; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.1;  2.1.3.3.2; 2.1.3.3.3; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.6; 2.1.3.4.6.1; 2.1.3.4.7; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.1.2.1; 3.1.1.1.2.2;  3.1.1.1.3;  3.1.1.1.4 ; 3.1.2.2; 3.1.2.2.1; 3.1.1.3; 3.1.1.3.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3;  4; 4.1 –4.11 ; 5 ; 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr. 21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.10 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

Art.12 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                            SOARE CEZAR RADU                                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 109

  Bucureşti, 26.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 109.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:388 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE