• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 112

5 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea încheierii „Protocolului de Colaborare” de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 si Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;

          Analizând:

       - Raportul de Specialitate nr. 86464/11.12.2012 precum şi Nota de Fundamentare nr. 86465/11.12.2012 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul de Specialitate nr. 86564/12.12.2012 prezentat de Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

        - adresa nr. 3479798/27.11.2012 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor;

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;

       - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

       -  Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

       - Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      - Hotărârea Guvernului României nr. 1367/2009 privind înfiinţarea,organizarea si funcţionarea Direcţia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

        - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

           Art.1. (1) Se aprobăîncheierea „Protocolului de Colaborare” pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenta a persoanelor intre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti reprezentat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2, cu sediul în str. Olari nr. 11 – 13, Sector 2, Bucureşti şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu sediul în str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti.

                     (2) „Protocolul de Colaborare” este prevăzut în anexa ce cuprinde un număr de 7 file si face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

                 Art.2. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local al Sectorului 2 „protocolul de colaborare” prevăzut la art.1 alin. (2).

 

Art.3. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.4. (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                        (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                       SOARE CEZAR RADU                                                                                         ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                  SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             TOMA ŞUTRU         

 

                     Hotărârea nr. 112

                   Bucureşti, 14.12.2012

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 14.12.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 112.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:360 Vizualizări
Descărcare: 5 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE