• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 114

9 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.12.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

            Analizând:

       - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 Bucureşti;

       - Raportul Comisiei de Buget – Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

       - Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Hotărârea Guvernului României nr.1274/2011 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012;

       - Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti nr.254026/2012 privind plafonul maxim al cheltuielilor de personal stabilit pentru Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

            În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr.1 , astfel:

-      venituri    –    859.546 mii lei

-      cheltuieli –  1.106.462 mii lei;

-      deficit       -    247.216 mii lei.

 

            Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 (anexa nr.2), se rectificăşi se stabileşte la:

-      venituri  la suma de 772.194 mii lei, din care:

  • venituri ale secţiunii de funcţionare – 664.542 mii lei;
  • venituri ale secţiunii dezvoltare - 107.652 mii lei (din care 62.924 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.015.816 mii lei, din care:

  • cheltuieli secţiunea funcţionare -  664.500 mii lei,
  • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  351.316 mii lei;

- excedent secţiunea funcţionare -   42 mii lei rezultat ca diferenţăîntre suma alocată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi pentru hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal stabilit ca urmare a adresei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureştinr.254026/2012;

-  deficit secţiunea dezvoltare – 243.664 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art.2 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

                       

            Art.3 Se aprobã cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti rectificate la suma de 1.015.816 mii lei conform anexei nr.2.1 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.2; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a;  2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5;  2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1;   2.1.3.3.3; 2.1.3.3.4;  2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8  la prezenta hotărâre.

 

Art.4  Se aprobă finanţarea din bugetul local al Sectorului 2 a cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 în limita sumei alocate din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat.

 

Art.5  Se aprobă finanţarea hotărârilor judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din bugetul local al Sectorului 2 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu această destinaţie şi din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2012.

 

Art.6  Se aprobă redistribuirea între ordonatorii terţiari de credite finanţaţi din capitolul 65.02 « Învăţământ » a creditelor bugetare alocate pentru cheltuieli de personal, conform anexei nr.4, astfel încât să se asigure plata cheltuielilor de personal aferente exerciţiului bugetar al anului 2012.

 

Art.7  Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2012, conform anexelor nr. . 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3 astfel:

Total venituri  în sumă de 46.906  mii lei, din care:

 - venituri ale secţiunii de funcţionare -  30.582 mii lei;

 - venituri ale secţiunii dezvoltare            -   16.321 mii lei (din care 907 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare);

Total cheltuieli la suma de 50.497 mii lei, din care:

- cheltuieli secţiunea funcţionare -  30.582 mii lei,

- cheltuieli secţiunea dezvoltare   -  19.915 mii lei;

- deficit secţiunea dezvoltare   -  3.594 mii lei finanţat din excedentul anului 2011, utilizat conform prevederilor art. 5 din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2012.

 

Art.8 Anexele nr.  2.1.3.3.1; 2.1.3.3.1.2 din H.C.L. Sector 2 nr.109/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.9 Anexele nr.  1 ; 2 ; 2.1 ; 2.1.1 ; 2.1.1.1; 2.1.1.1.1 -2.1.1.1.2; 2.1.1.2; 2.1.1.2.1  2.1.2; 2.1.2.1; 2.1.2.1.1; 2.1.2.1.1.1;  2.1.3; 2.1.3.1; 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1; 2.1.3.1.1.1.1a; 2.1.3.1.1.1.2; 2.1.3.1.1.1.2a; 2.1.3.1.2; 2.1.3.1.2.1-2.1.3.1.2.5; 2.1.3.1.3 -2.1.3.1.5; 2.1.3.2; 2.1.3.2.1; 2.1.3.3; 2.1.3.3.1; 2.1.3.3.2; 2.1.3.3.2.1; 2.1.3.3.3; 2.1.3.3.4; 2.1.3.4; 2.1.3.4.1-2.1.3.4.5; 2.1.3.4.5.1; 2.1.3.4.6; 2.1.4; 2.1.4.1; 2.1.4.1.1; 2.1.5 -2.1.8; 3; 3.1; 3.1.1; 3.1.1.1; 3.1.1.1.1; 3.1.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1; 3.1.2; 3.1.2.1; 3.1.3; 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi modifică anexele corespondente din H.C.L. Sector 2 nr.21/2012 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.10 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.11 Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti propuneri de rectificare a bugetului local şi a celorlalte bugete pe anul 2012, ca urmare a modificãrilor intervenite în evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor, rectificãrii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

 

Art.12 (1)  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2)  Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                        SOARE CEZAR RADU                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.         215/2001, REPUBLICATĂ

                                             SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                           TOMA ŞUTRU  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 114

                   Bucureşti, 14.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 14.12.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Denumire fișier: 114.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:396 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 12-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE