• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 034

335 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 301/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.04.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

                Analizând:

          - Raportul de specialitate nr. 2179/17.02.2014 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          - Raportul de specialitate nr. 9862/20.02.2014 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        -  Referatul de aprobare nr. 13146/06.03.2014 precum și Referatul de necesitate nr. 24647/24.04.2014 prin care a fost adus la cunoștință publică proiectul de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

          - Adresa de răspuns nr. 5513/17.02.2014 a Primăriei Sectorului 2 la adresa Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti înregistrată sub numărul SM/19495/30.01.2014;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       -   Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicăşi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penalăşi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;

         - Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

        - Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.89/2013 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2;

        -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2014 privind revocarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce cuprinde un număr de ­­12 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.2.  (1) Hotărâre va intrăîn vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică prin afișare sau orice altă formă de publicitate, în condițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Publicarea hotărârii se va face numai după comunicarea oficială a acesteia către Instituția Prefectului Municipiului București, în condițiile art. 49 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                        (3) La data intrării în vigoare a acesteia, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 113/2001 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.3. Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                         DOBRIN NICU                                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

      SECRETAR,

 

                                                                                                                                      TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 34

  Bucureşti, 30.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.04.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 034.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:726 Vizualizări
Descărcare: 335 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE