• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 066

25 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 221/2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.06.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007;

Analizând:

- Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare înregistrate sub nr. 36995/23.06.2014, prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

           -  Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Procesul-verbal de control nr. 25/18.03.2014 al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                - Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;

- Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I Anexa la H.C.L. nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007, se înlocuieşte cu anexa ce cuprinde o filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007, rămân aplicabile.

 

Art.III Pe data prezentei, H.C.L. nr. 122/2008 pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 28/21.03.2007 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.155/21.12.2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare  a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               POPESCU LENUȚA                                                                                                     ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                     TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hotărârea nr. 66

  Bucureşti, 30.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.06.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 066.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:516 Vizualizări
Descărcare: 25 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE