• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 109

70 Descărcări

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 109/2017HCL S2 nr. 361/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 10/2014HCL S2 nr. 86/2014

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 28.11.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014;

Analizând:

       - Raportul de specialitate nr. 69024/59539/24.11.2014 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

     -  Hotărârea Guvernului României nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

     - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         -   H.C.G.M.B. nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013;

         -  H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. sector 2 nr. 86/2014;

          - H.C.L. Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Art. 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modificăşi se completează, având următorul conţinut:

“Art.1 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 179 locaţii pentru comercializarea florilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr.1 ce conţine un număr de 6 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. II Art. 2 al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modificăşi se completează, având următorul conţinut:

“Art.2 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 208 locaţii pentru comercializare presă - carte pe domeniul public din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2 ce conţine un număr de 7 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. III Art. 3 alin. (1) al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modificăşi se completeazăşi va avea următorul conţinut:

“Art.3 (1) Se aprobă formularul tip Aviz de amplasare şi condiţiile de eliberare ce vor fi anexate avizului de amplasare, precum şi modelele de Cerere pentru emiterea avizului de amplasare a chioşcurilor pentru comercializarea florilor/presei şi cărţilor şi Cererea pentru prelungirea termenului de emitere a avizului de amplasare, conform anexei nr. 3 ce conţine un număr de 4 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

 

Art. IV Art. 4 alin. (1) al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modificăşi se completează, având următorul conţinut:

“Art.4 (1) Perioada de valabilitate a avizului de amplasare a chioşcurilor va fi de maxim un an, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru o perioadă de cel mult un an.”

 

Art. V  Art. 6 al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modificăşi se completează, având următorul conţinut:

“Art.6 (1) Calculul taxelor locale pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţi de comercializare flori, presă – carte, se va face în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 3/2013.”

          (2) “Achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public se va face astfel:

  1. a) pentru primele 6 luni, taxa se va achita anticipat, anterior emiterii avizului de amplasare;
  2. b) diferenţa de taxă până la sfârşitul anului se va achita anticipat, după primele 6 luni, această plată urmând să se verifice de către D.V.B.L. Sector 2.”

 

Art. VI Art. 9 alin. (1) al H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se modificăşi se completează, având următorul conţinut:

“Art.9 (1) Nerespectarea prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014, completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014, precum şi prin prezenta hotărâre, se sancţionează de către Poliţia Locală Sector 2, conform prevederilor H.C.L. Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.”

 

Art. VII (1) Anexele nr. 1 – 3 ale H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3 ale prezentei hotărâri, ce conţin un număr de 17 file.

                 (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014, rămân aplicabile.

 

Art. VIII Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IX Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE     PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                                                 ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                         TOMA ŞUTRU

 

 

 

                  Hotărârea nr. 109

  Bucureşti, 28.11.2014

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 28.11.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 109.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:1037 Vizualizări
Descărcare: 70 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE