• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 114

54 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 145/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.12.2014;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

                Analizând:

                - Raportul de specialitate nr. 71452/05.12.2014 şi Nota de fundamentare nr. 71456/05.12.2014 întocmite de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socialăşi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

                - Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

            - Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 246/2006 pentru aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice;

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 559/2008 pentru aprobarea Standardele specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap;

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, conform anexei ce conţine 1 filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

               (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei sector 2.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE PÂRVULESCU DRAGOŞ EMILIAN                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                  SECRETAR,

                                                                                                                            TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                  Hotărârea nr. 114

 Bucureşti, 10.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 10.12.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 114.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:645 Vizualizări
Descărcare: 54 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE