• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 010

90 Descărcări

Modificată/completată prin HCL nr. 86/2014HCL nr. 109/2014HCL S2 nr. 109/2017HCL S2 nr. 361/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 03.02.2014;

            Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”;

            Analizând:

     - Raportul de specialitate nr. 89258/28.11.2013 întocmit de Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     - Nota de informare a Secretarului Sectorului 2 înregistrată sub numărul 342 din data de 03.02.2014;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - Hotărârea Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

        - Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - H.C.G.M.B. nr. 3/2013 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013;

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.126/2013 privind  stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.142/17.12.2013;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 200 locaţii pentru comercializarea florilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 1 ce conţine un număr de 5 file.

 

Art.2 Se aprobă actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban cu 204 locaţii pentru comercializare presă-carte pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 2 ce conţine un număr de 6 file.

 

Art.3 (1) Se aprobă formularul tip „Aviz de amplasare” şi „condiţiile de eliberare” ce vor fi anexate avizului de amplasare, menţionate în anexa nr. 3 ce conţine un număr de 2 file.

           (2) Amplasamentele vor fi evidenţiate pe planuri topografice sc.1:2000,1:500 şi 1:200 şi vor face parte integrantă din avizul de amplasare iar materializarea pe teren a acestora se va face de către o comisie stabilită prin dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, formată dintr-un reprezentant al Poliţiei Locale Sector 2, Administraţiei Domeniului Public Sector 2 şi Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu, anterior emiterii avizului şi vor fi predate beneficiarilor pe bază de proces-verbal.

          (3) Avizul de amplasare se va elibera numai după plata anticipată a taxelor pentru ocuparea domeniului public şi prezentarea „Declaraţiei de impunere” privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane juridice-anexa 1.5 la H.C.G.M.B. nr. 3/2013, înregistrată la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 precum şi a documentelor de plată-chitanţe/ordine de plată.

 

 Art.4 (1) Perioada de valabilitate a avizului de amplasare va fi de maxim 6 luni cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

          (2)  La expirarea termenului prevăzut la alin.(1) beneficiarul are obligaţia de a obţine, în condiţiile legii şi a prezentei hotărâri, un alt aviz de amplasare, în caz contrar, acesta va fi obligat să ridice mobilierul urban amplasat pe domeniul public în termen de 5 zile de la data notificării de către Poliţia Locală Sector 2, la solicitarea Direcţiei Urbanism,Cadastru şi Gestionare Teritoriu, pe cheltuiala agentului economic şi fără a pretinde daune sau despăgubiri.

         (3) La expirarea termenului prevăzut la alin.(2) Administraţia Domeniului Public Sector 2, sub coordonarea Direcţiei Control din cadrul Poliţiei Locale Sector 2, va elibera amplasamentul şi va aduce terenul la starea iniţială.

         (4) Pentru rezolvarea situaţiilor prevăzute la alin.(2) şi (3), agenţii economici beneficiari ai avizului de amplasare vor depune la dosarul de obţinere a avizului o „declaraţie”, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice, prin care declară că, în situaţia în care nu eliberează amplasamentul în termen de 5 zile de la  data afişării somaţiei(notificării) de către Poliţia Locală Sector 2, este de acord cu ridicarea construcţiei, pe cheltuiala acestuia, de către reprezentanţii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti (Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi Poliţia Locală Sector 2).

 

Art.5 (1) Se aprobă modelul de chioşc destinat comercializării florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2, conform anexei nr.5 ce conţine un număr de 3 file.

         (2) Anexele nr.1-5 conţin un număr de 17 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6 Calculul şi plata taxelor locale pentru utilizarea locurilor publice pentru activităţile de comercializare flori, presă - carte, se vor face în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.G.M.B. nr. 3/2013.

 

Art.7 Stabilirea, constatarea, încasarea, evidenţa, urmărirea şi executarea veniturilor bugetului local provenite din utilizarea domeniului public potrivit prezentei hotărâri, se realizează de către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art.8 Agentul economic va avea obligaţia de a afişa la locul desfăşurării activităţii, avizul de amplasare,taxa de ocupare a domeniului public iar pe frontispiciul chioşcului denumirea firmei şi codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - CUI/CIF.

 

Art.9 (1) Nerespectarea prevederilor art.8 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează de către Poliţia Locală Sector 2, conform art. 9 din H.C.L. Sector 2 nr.126/2013 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.142/17.12.2013.

          (2) În cazul în care agenţii economici încalcăîn mod repetat condiţiile de eliberare stabilite în avizul de amplasare,  Poliţia Locală Sector 2 va propune Primarului sectorului 2 retragerea avizului de amplasare.

          (3) Agenţii constatatori împuterniciţi din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 2 vor transmite săptămânal Direcţiei Urbanism,Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, constatările cu privire la agenţii economici care încalcă prevederile cuprinse în alin. (2).

         (4) Pentru chioşcurile de flori,presă-carte a căror durată de amplasare (stabilită prin autorizaţiile de construire emise iniţial de Primăria Sectorului 2) a expirat, avizul de amplasare se va elibera numai după ce agentul economic va prezenta „Declaraţia de impunere” emisă de D.V.B.L. Sector 2 şi va face dovada achitării la zi a taxelor de ocupare a domeniului public.


           
Art.10 Odată cu eliberarea către beneficiari a avizelor de amplasare, Direcţia Urbanism,Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 va înainta copii ale acestora la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 precum şi la Poliţia Locală Sector 2.

 

Art.11 Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 80/2007, nr.86/2008 şi nr. 91/2009, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.12 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.13 (1) Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

              (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice/juridice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

   

    

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                           GHERGHICEANU FLORENTINA                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                SECRETAR,

 

                                                                                                                TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Hotărârea nr. 10

  Bucureşti, 03.02.2014

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 03.02.2014 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 10.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:567 Vizualizări
Descărcare: 90 times
Data creării: 17-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE