• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 033

30 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 7/2022

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţăşi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 24772/22.04.2015, precum şi Nota de Fundamentare nr. 24773/22.04.2015 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;
 • Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului muncii, familiei şi egalităţii de şanse - Autoritatea naţională pentru persoanele cu handicap 62/2007 pentru aprobarea instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
 • Ordinul Ministerului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local;
 • Ordinul Ministerului transporturilor nr. 505/2015 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. I (1) Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafațăşi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, se modificăși se completează potrivit anexei, ce conține un număr de 2 file și face parte din prezenta hotărâre.

                        (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafațăşi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

 

                Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art. III (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.           

                            (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 33

  Bucureşti, 29.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 033.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:604 Vizualizări
Descărcare: 30 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE