• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 037

1 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”;

                Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 27683/06.05.2015, precum şi Nota de fundamentare nr. 27685/06.05.2015 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;
 • Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului. nr. 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2013 privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1 Se aprobă proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, derulat de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, conform anexei ce cuprinde un număr de 9 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                Art. 2 Se mandatează Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 pentru a semna contracte, parteneriate si orice alte documente necesare în vederea derulării proiectului prevăzut la art.1.

 

Art. 3 Pe data adoptării prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 82/2002 privind acordarea serviciilor sociale și sociomedicale la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora și H.C.L. Sector 2 nr. 145/2005 pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 82/2002 privind acordarea serviciilor sociale și sociomedicale la domiciliul persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției acestora, își încetează aplicabilitatea.

 

                Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

            Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.           

                        (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 


 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr. 37

  Bucureşti, 29.05.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 037.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:57 Vizualizări
Descărcare: 1 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE