• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 068

63 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 301/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.08.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 8561/08.05.2015 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Referatul de specialitate nr. 33630/02.06.2015 întocmit de Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată;
 • Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată;
 • G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.I.R.A nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
 • C.L. Sector 2 nr.10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 53/2014;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Pe data prezentei, articolul 3 alin. (1) lit. f) din anexa la H.C.L Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se revocă.

 

Art. II Articolul 9 alin. (4) din anexa la H.C.L Sector 2 nr.34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti se modifică având următorul cuprins :

                ,,Art. 9 (…) (4) Faptele descrise la art. 3 lit. a), b), c), e) şi g)  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100-500 lei persoane fizice, iar la lit. g) se dispune şi măsura ridicării adăpostului de către Administraţia Domeniului Public Sector 2.”

               

           Art. III  (1) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti rămân aplicabile.

                             (2) Autoritatea executivă a Sectorului 2 şi Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                               ȘUFER MIOARA                                                                                                    ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

                

 

    Hotărârea nr. 68

 Bucureşti, 27.08.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.08.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 068.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:531 Vizualizări
Descărcare: 63 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE