• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 087

21 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 312/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 09.11.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare şi Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 159875/21.09.2015 a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 67116/20.10.2015 al Direcției Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Agenției Naționale a Funcţionarilor Publici nr. 36003/2015, cu privire la stabilirea funcţiilor publice din cadrul Direcției Venituri Buget Local Sector 2;
 • Referatul nr. 38365/23.06.2015 privind ocuparea cu personal şi înfiinţarea de noi posturi în cadrul Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările si completările ulterioare,
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 137/2013 privind aprobarea Organigramei si a Statului de funcții pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, conform anexelor nr. 1 - 3.

               (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 va fi de 130, din care 10 posturi de conducere şi 120 posturi de execuție.

          (3) Anexele nr. 1 - 3 conțin un număr de 50 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, prin atribuțiile ce ii revin, poate transforma în funcţie de necesităţi, funcţiile cuprinse în statul de funcţii, fără majorarea numărului de posturi prevăzute în organigrama din anexa nr. 1.

 

Art. 3 Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 137/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Venituri Buget Local Sector 2, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                         (2) Anexele se comunică instituţiilor şi persoanelor fizice şi juridice interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                

                                                                                               ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA  

             EMIL SANDU                                                                                                                     NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                             SECRETAR,

                                                                                                                                                                           TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

                    Hotărârea nr. 87

 Bucureşti, 09.11.2015

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 09.11.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 087.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:291 Vizualizări
Descărcare: 21 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE