• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 104

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind mandatarea Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 de a încheia acte juridice;

Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 79405/10.12.2015 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat în sub autoritatea  Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se mandatează Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 săîncheie acte adiţionale pentru o utilizare eficientă a bunurilor aflate în domeniul public (terenuri, construcţii) de către persoane fizice/juridice autorizate, care îşi desfăşoară activitatea în baza unor acte juridice (contracte de închiriere/concesiune/dare în folosinţă, protocoale, etc), aprobate în prealabil de autorităţile deliberative prin hotărâri ale CLS 2 sau hotărâri ale CGMB sau alte acte administrative emise de autorităţile executive constituite la nivelul Municipiului Bucureşti şi al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

          (2) Prevederile din alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice autorizate, care pe parcursul utilizării domeniului public şi-au respectat obligaţiile contractuale şi nu au restanţe la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

                     (3)  Perioada pentru care se încheie actele adiţionale nu poate depăşi durata prevăzutăîn actul juridic iniţial care a fost aprobat de Consiliul Local Sector 2.

 

           Art. 2 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

  

 

 

    Hotărârea nr.104

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 104.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:400 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE