• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 105

20 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.53/2014;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 55688/2015 întocmit de Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 79897/2015 întocmit de Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil nr. 59704/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 155/2010 privind poliţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 14 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1.332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 3517/25.11.2015 privind delegarea unor atribuţii ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, către Directorul General al Poliţiei Locale Sector 2;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I. (1) Se aprobă modificarea Organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Sector 2, instituţie publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        (2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Poliţiei Locale Sector 2 este 352, din care 36 funcţii de conducere şi 316 funcţii de execuție.

                         (3) Numărul total al funcțiilor publice este 313, din care 35 funcţii publice de conducere şi 278 funcţii publice de execuţie.

                         (4) Numărul total al posturilor contractuale este de 39, din care 1 funcție de conducere și 38 funcții de execuție.

                         (5) Anexele nr. 1-3 cuprind un număr de 60 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II.  (1)  Primarul Sectorului 2 poate transfera/transforma/modifica funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă (personal contractual/funcţii publice).

   (2) Modificările în ceea ce priveşte calitatea posturilor, respectiv de funcţii publice se fac cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de Statutul funcționarilor publici.

 

         Art. III. Anexele nr. 1 - 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 53/2014, se înlocuiesc cu anexele la prezenta hotărâre.

 

Art. IV. (1) Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2            nr. 53/2014 își încetează aplicabilitatea.

                 (2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 rămân aplicabile.

 

Art. V. Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

           Art. VI (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

                       (2)  Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituțiilor interesate şi pot fi consultate  la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

  

 

 

 

    Hotărârea nr.105

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 105.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:380 Vizualizări
Descărcare: 20 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE