• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 106

15 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat in domeniul public al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 1419/09.12.2015 al Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul de specialitate nr. 79283/10.12.2015 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Certificatul de urbanism nr. 896/5/”Z” din 02.07.2014 emis de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2000 cu valabilitate prelungita prin H.C.G.M.B. 232/19.12.2013;
 • Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 99/2003 cu valabilitate prelungita prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2013;
 • Avizul de traseu emis de Administratia Strazilor Bucuresti cu nr. 10739/07.07.2015;
 • Adresa Primăriei Municipiului Bucuresti - Directia Transporturi si Sistematizarea Circulatiei nr. 6903/26.05.2015 privind avizul Comisiei Tehnice de Circulație;
 • Adresa Administrației Străzilor Bucuresti nr. 13444/07.07.2015 referitoare amenajare acces in incinta imobilului situat pe Str. Ziduri Mosi nr. 4;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de investiții;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 26/2008 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 131/2006 privind aprobarea contractului de parteneriat public – privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiectiv “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – zona Piaţa Obor” precum şi transmiterea în folosinţă gratuită a terenului aferent obiectivului de investiţii şi pentru aprobarea unui Act Adiţional la Contractul de parteneriat public privat pentru “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – zona Piaţa Obor”;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect ,,Dezvoltarea infrastructurii de afaceri - Piața Obor", precum și transmiterea în folosință gratuită a terenului aferent obiectivului de investiții;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. 1 Se aprobă excluderea suprafeței de teren de 920 m.p. din totalul suprafeței de teren 30.690,22 m.p., situatăîn București, Sector 2, ce face obiectul proiectului de Parteneriat Public Privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Piața Obor”, in vederea supralărgirii străzii Ziduri Moși, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art. 2 Se aprobă dezmembrarea suprafeței de teren de 920 m.p. necesară supralărgirii străzii Ziduri Moși din suprafața de 30.690,22 m.p., situatăîn București, Sector 2, aferenta proiectului de Parteneriat Public Privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri Piața Obor.

 

Art. 3 Se împuternicește Directorul General al Administrației Piețelor Sector 2 să ia măsurile necesare înscrierii în evidențele cadastrale conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a suprafeței de teren rezultate în urma dezmembrării, precum și obținerea tuturor acordurilor/avizelor necesare, în condițiile legii.

 

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul General al Administraţiei Piețelor Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

           (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

    Hotărârea nr.106

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 106.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:532 Vizualizări
Descărcare: 15 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE