• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 107

7 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru construirea unei săli de sport la Colegiul Naţional Mihai Viteazul şi Şcoala Gimnazială Iancului”;

Analizând:

 • Nota de Fundamentare nr. 5828/04.12.2015 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 10.12.2015 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoara activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici şi devizul general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări pentru construire sală de sport la Colegiul Naţional Mihai Viteazul şi Şcoala Gimnazială Iancului”, conform anexei ce cuprinde un număr de 5  file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                     (2) Valoarea totală a proiectului este de 4.220,954 mii lei, fără TVA, reprezentând echivalentul a 944.792 mii euro, fără TVA, din care C+M: 3.466,636 mii lei, fără TVA,  respectiv 775.950 euro, fără TVA.

                     (3) Cursul de schimb utilizat pentru calculul valorilor este cel de 1euro = 4,4676 lei.

          Art. 2 (1) Lucrările de execuție cuprinse in anexa la prezenta hotărâre vor fi atribuite spre execuție unor operatori economici specializați, desemnați in urma aplicării procedurilor de achiziții publice.

           (2)  Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

            (3) Se deleagă Directorului Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

              

Art. 3   Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art. 4   (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr.107

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 107.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:401 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE