• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 108

9 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general  pentru obiectivul de investiții  „Amenajare spațiu verde  creșa Ciobănașului, cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2”;

Analizând:

 • Raportul de Specialitate nr. 77090/02.12.2015 precum şi Nota de fundamentare nr. 77091/02.12.2015 ale Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 10.12.2015 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • Amendamentul Executivului la ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din data de 14.12.2015, înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 4470/14.12.2015;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul cadru de organizare si funcționare ale Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României  28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții;
 • Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 101/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 2;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art. 1 (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu verde  creșa Ciobănașului, cu sediul în  Str. Ciobănașului nr.23, sector 2”, potrivit anexei care cuprinde  un număr de  36  file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.           

                     (2)  Valoarea totala a investiției este de 132.516,14 lei, exclusiv TVA şi va fi finanțată integral din bugetul local al Sectorului 2.

 

           Art. 2 (1) Lucrările de execuție cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor fi atribuite spre execuție unor operatori economici specializați, desemnați in urma aplicării procedurilor de achiziții publice.                 

           (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

                       (3) Se deleagă Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

                

             Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

  Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

               (2)  Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

  

 

 

    Hotărârea nr.108

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 108.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:363 Vizualizări
Descărcare: 9 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE