• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 109

7 Descărcări

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 56/2017 şi HCL S2 nr. 55/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, sector 2”;

Analizând:

 • Raportul de Specialitate nr. 77092/02.12.2015 precum şi Nota de fundamentare nr. 77093/02.12.2015 ale Direcției Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul favorabil menționat în procesul – verbal încheiat în ședința din data de 10.12.2015 a Consiliului tehnico - economic al Sectorului 2 al Municipiului București, înființat prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 3082/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul cadru de organizare si funcționare ale Direcției generale de asistenta sociala si protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții;
 • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 101/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Generale de Asistenţă Socialăşi Protecția Copilului Sector 2;           

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2”, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 93 file si face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       (2)  Valoarea totala a investiției este de 274.720 lei, exclusiv TVA şi va fi finanțată integral din bugetul local al Sectorului 2.

 

           Art. 2 (1) Lucrările de execuţie cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor fi atribuite spre execuţie unor operatori economici specializaţi, desemnaţi în urma aplicării procedurilor de achiziţii publice.

                       (2)  Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

                       (3) Se deleagă Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

              

             Art. 3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București şi Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                         (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

    Hotărârea nr.109

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 109.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:383 Vizualizări
Descărcare: 7 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE