• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 112

14 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţional de Investiţii „C.N.I.” S.A. a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 77921/04.12/04.12.2015 întocmită de Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 78662/08.12.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Juridice, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 78030/08.12.2015 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Încheierea nr. 5318/08.03.2006 şi Încheierea nr. 49081/10.09.2015 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi Extrasul de Carte funciară nr. 211313 în care este înscris imobilul din Aleea Circului nr. 1, sector 2;
 • Încheierea nr. 5316/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi Extrasul de Carte funciară nr. 213298 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 1, sector 2;
 • Încheierea nr. 5348/08.03.2006 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliarăşi Extrasul de Carte funciară nr. 220475 în care este înscris imobilul din str. Herţa nr. 14A, sector 2.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;
 • C.L. Sector 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile de învăţământ special şi unităţile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi j) şi art. 119-120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţional de Investiţii „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenurilor aparținând domeniului public de interes local aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivelor de investiţi „Săli de sport” în cadrul „Programului naţional de construcţii de interes public sau social” prevazut în Anexa nr. 3 la O.G. 25/2001 privind infiinţarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I” S.A. - subprogramul „Săli de sport”.

          (2) Terenurile menționate la alineatul (1) se identifică conform anexelor  nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre.        

 

Art. 2  (1) Terenurile identificate la art. 1 alin. (2) se predau către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. pe toată durata realizării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”.

            (2) Schimbarea destinaţiei terenurilor atribuite atrage revocarea prezentei hotărâri.

 

Art. 3 (1) Predarea - primirea terenurilor se realizează pe bază de „protocol” încheiat între Consiliul Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., conform modelului de protocol din anexa nr. 3.

            (2) Anexele nr. 1 – 3 cuprind 11 file şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4 Se aprobă demolarea platformei asfaltate amplasate pe terenul identificat conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, înainte de încheierea protocolului de predare - primire cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.

 

Art. 5 Beneficiarul se obligă să asigure lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentelor şi suprafeţelor de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi asigurarea finanţării cheltuielilor pentru racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) aferente construcţiei, până la limita amplasamentului şantierului.

 

Art. 6 (1) La terminarea lucrărilor, după efectuarea recepţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. va preda, pe bază de protocol, Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, terenurile identificate la art.1, iar obiectivele de investiţii cu destinaţia „Săli de sport” realizate vor fi predate cu titlu gratuit.

                       (2) După predarea - preluarea investiţiilor, Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 se angajează săîntreţină construcţiile „săli de sport” şi să menţină destinaţia acestora  pe o perioadă de minim 15 ani.

 

Art. 7 La data prezentei, H.C.L. Sector 2 nr. 53/2015 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport” îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 8 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Art. 9 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                       (2) Anexele la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

    Hotărârea nr.112

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 112.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:440 Vizualizări
Descărcare: 14 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE