• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 113

6 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unui bun imobil;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 5826/04.12.2015, întocmită de către Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de specialitate aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 78048/08.12.2015, întocmit de către Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 78659/08.12.2015, întocmit de către Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţia Primarului General nr. 14003/01.07.2011 emisăîn baza Legii        10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost restituit imobilul situat în Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 32, sector 2, compus din teren în suprafaţă de 823,00 mp.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se ia act de Dispoziţia Primarului General nr. 14003/01.07.2011 emisăîn baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost restituit imobilul situat în Bucureşti, str. Aurel Vlaicu nr. 32, sector 2, compus din teren în suprafaţă de 823,00 mp.

 

Art. 2Încetează dreptul de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, exercitat prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 asupra imobilului prevăzut la art. 1.

 

Art. 3 Se aprobă radierea titlului de proprietate al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi a dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 2 - Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 înscris în Cartea Funciară           nr. 51149 a Municipiului Bucureşti, Sector 2, cu număr cadastral 11803 asupra imobilului din str. Aurel Vlaicu nr. 32, sector 2.

 

Art. 4 Se aprobă modelul cadru al protocolului de preluare - predare al imobilului din str. Aurel Vlaicu nr. 32, sector 2, conform anexei ce conţine 2 file şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5 Se împuterniceşte Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să efectueze toate demersurile necesare pe lângă Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2,  precum şi să semneze protocolul de preluare-predare privind imobilul situat în str. Aurel Vlaicu nr.32 , Sector 2, conform anexei la prezenta hotărâre.

                                                                                                                                                                   

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Directorul Executiv al Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor.

 

Art. 7(1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

             (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

    Hotărârea nr.113

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 113.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:468 Vizualizări
Descărcare: 6 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE