• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 116

11 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015;

            Analizând:

-     Raportul nr.78247/07.12.2015 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul Sectorului 2 Bucureşti;

-     Raportul Comisiei de Buget-Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         Având în vedere reglementările cuprinse în:

-     Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare ;

-     Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;

-     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2015, pentru completarea OUG nr. 83/2014, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015;

-     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare;

-     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.47/2015,cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare;

-     Hotãrârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

 

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 se  rectificăşi se stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel:

-          venituri    –     905.499 mii lei

-          cheltuieli –   1.076.827 mii lei;

-          deficit       -      171.328  mii lei.

 

Art. 2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr. 2:

-      venituri  la suma de 845.569 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare   -807.438  mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 38.131 mii lei (din care 25.213 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)
 • excedent sectiunea de functionare – 79.663 mii lei

-      cheltuieli la suma de 1.016.897  mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare          -  727.775 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  289.122  mii lei;

-    deficit secţiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanţat din vărsămintele secţiunii de funcţionare şi excedentul anului 2014, utilizat conform prevederilor din H.C.L.S.2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2015.

 

Art. 3 Se aprobã cheltuielile rectificate ale bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1; - 2.60; la prezenta hotărâre.

 

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015,  conform anexelor nr.  3; 3.1. – 3.20 astfel:

-      Total venituri  în sumă de 42.927 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    –  39.217 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare       -   3.710 mii lei (din care 233 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      Total cheltuieli la suma de 42.927 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare                      -  39.217 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  3.710 mii lei.

 

Art. 5 Se aprobã rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2014, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.520 la prezenta hotărâre.

 

Art. 6 Se aprobă Sinteza programelor multianuale finanţate din bugetul general al Sectorului 2, conform anexei nr.6. Se autorizează ordonatorii de credite care derulează aceste programe multianuale să utilizeze credite de angajament şi credite bugetare în limitele prevăzute în anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

 

Art. 7 Se aprobã Sinteza proiectelor finanţate din bugetul general al Sectorului 2 –Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) , conform anexei nr.7 şi fişele programelor multianuale finanţate din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56) - conform anexelor  7.1 - 7.7 ; 8;  fisele proiectelor multisectoriale pentru functionarea institutiei conform anexelor 9; 9.1-9.5.

 

Art. 8 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art. 9 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre,  pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art. 10 ( 1) Prezenta hotărâre se publicăîn „Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti”.

               (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                  SANDU EMIL                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.             215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                   SECRETAR,

                                                                                                                    TOMA ŞUTRU

 

 

                  Hotărârea nr. 116

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 116.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:375 Vizualizări
Descărcare: 11 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE