• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 117

20 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în domeniul urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 79462/10.12.2015 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 350/ 2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 • Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 3/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind “Reactualizarea Regulamentul Local” de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Hotărârea nr. 4/13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) şi a “Procedurii de analizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”;
 • Hotărârea nr. 57/30.06.2015 a Consiliului Local Sector 2 prin care s-a aprobat modificare și completarea HCL Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 (C.T.A.T.U.) şi a procedurii de analizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2”;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.190/2013;
 • Ordinul nr. 2701/30.12.2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

             Art. 1 (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism la nivel de plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) ale căror cereri pentru eliberarea certificatului de urbanism au fost depuse înainte de data 31.12.2015, se vor  realiza în condițiile prevederilor Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2, Municipiul București, cu încadrarea în termenul de valabilitate menționat în  Certificatul de Urbanism.

                           (2) După avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism în condițiile prevăzute la alin.(1), se pot emite autorizații de construire cu respectarea termenului de valabilitate al Certificatului de Urbanism și al documentațiilor de urbanism la nivel de Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) aprobate de Consiliul Local al Sectorului

 

             Art. 2 Cererile pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism ce vor fi depuse după data de 31.12.2015 se vor încadra în baza Regulamentului General de Urbanism –P.U.G.Municipiul București.

 

Art. 3În situația cererilor depuse până la data de 30.12.2015, care nu necesită elaborarea unei documentații de urbanism, emiterea autorizației de construire se va face în condițiile prevăzute în Certificatul de Urbanism, cu încadrarea în reglementările Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2, Municipiul București.

 

Art. 4 (1) Se aprobă prelungirea valabilității documentațiilor de urbanism aprobate de Consiliul Local al Sectorului 2 în perioada de 01.01.2012-30.12.2013 până la data de 30.12.2016.

                            (2) Prevederile alin.(1) se aplică atât beneficiarilor care au solicitat, în termenul de  valabilitate al documentațiilor de urbanism aprobate, certificate de urbanism în vederea realizării investițiilor sau pentru realizarea operațiunilor notariale, beneficiarilor care au solicitat eliberarea autorizației de construire, cât și beneficiarilor autorizațiilor de construire eliberate de Primarul Sectorului 2 al Muncipiului București și care nu au început sau finalizat investiția.

 

Art. 5 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art. 6 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

      Hotărârea nr.117

 Bucureşti, 14.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 117.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:405 Vizualizări
Descărcare: 20 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE