• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 119

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Rosie - Plumbuita” cod SMIS 25102 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

            Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 81207/16.12.2015 al Managerului de proiect – Directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 80667/15.12.2015 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 80562/15.12.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - art. 41 alin. (1) și (2) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;

         - Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 134/2015 privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007-20134;

         - Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/2015 privind încheierea actelor adiționale pentru prelungirea duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează in perioada de implementare, cu scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului și in vederea asigurării funcționalității acestuia;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013 și H.C.L. Sector 2 nr. 16/2014;

         - Contractul de finanțare nr. 4919/02.12.2014 privind proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roșie - Plumbuita”, cod SMIS 25102 și actul adițional nr. 1 din data de 28.07.2015;

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și m) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art.1.Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roșie - Plumbuita”, cod SMIS 25102, POR 2007-2013 - Axa prioritara 1 ,,Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie  1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul ,,Centre urbane”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

 

            Art.2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roșie - Plumbuita”, cod SMIS 25102, potrivit contractului de finanțare nr. 4919/02.12.2014 și a actului adițional.

 

           Art.3.Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1, ca sume neeligibile în cadrul proiectului ce vor fi acoperite din surse proprii, în cuantum estimativ de 3.000.000 lei și va fi introdusăîn bugetul local al Sectorului 2 pe anul 2016.

 

            Art.4Lista de investiții va fi definitivatăși aprobată odată cu adoptarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2016.

 

            Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Managerul de proiect, Administrația Domeniului Public Sector 2, Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.6 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr.119

 Bucureşti, 18.12.2015

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 18.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 119.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:383 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE