• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 121

8 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.12.2015;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 81268/16.12.2015 al Managerului de proiect – Directorul general al Poliției Locale Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului  2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 81058/15.12.2015 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 80999/15.12.2015 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

         - art. 41 alin. (1) și (2) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului României nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit;

         - Instrucțiunea nr. 134/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional privind termenele limita de depunere a Cererilor de rambursare si a Cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operațional Regional 2007-2013;

         - Instrucțiunea nr. 144/2015 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional privind încheierea actelor adiționale pentru prelungirea duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează in perioada de implementare, cu scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului și in vederea asigurării funcționalității acestuia.

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 62/2010 privind aprobarea cofinanţării şi susţinerea proiectului „Sistem de supraveghere şi management informaţional pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 128/2013;

         - Contractul de finanțare nr. 4920/02.12.2014 încheiat între ministerul dezvoltării Regionale și administrației publice în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013 și Sectorul 2 al Municipiului București, precum și actul adițional nr. 1 din data de 28.10.2015;

În temeiul art.45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și m) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ”Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere – Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Subdomeniul Centre urbane, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

 

Art.2. Se aprobă introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului ”Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106, potrivit Contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 și actului adițional.

 

Art.3.Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1, ca sume neeligibile în cadrul proiectului ce vor fi acoperite din surse proprii, în cuantum estimativ de 1.745.995,17 lei și va fi introdusăîn bugetul local al Sectorului 2 pe anul 2016.

 

Art.4.  Lista de investiții va fi definitivatăși aprobată odată cu adoptarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2016.

 

Art.5. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Managerul de proiect, Poliția Locală Sector 2, Direcția Achiziții și Contracte Publice și Direcția Economică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6  Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                      SANDU EMIL                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr.121

 Bucureşti, 18.12.2015

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 18.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi compl

Denumire fișier: 121.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:378 Vizualizări
Descărcare: 8 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE