• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 122

13 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.12.2015;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 – 2016, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015;

Analizând:

 • Nota de fundamentare nr. 80906/15.12.2015 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 81347/16.12.2015 prezentat de Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare a comisiei de atribuire denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5205/11.09.2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "PINK LEMON" din municipiul Bucureşti şi adresa înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9802/03.11.2015;
 • Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5737/12.11.2015 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Educaţionale „EST” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "La Turn” din municipiul Bucureşti și adresa înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10700/23.11.2015;
 • Avizul Conform nr. 24953/24954/212/15.01.2015 emis de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, pentru anul 2015 – 2016;
 • Avizele Conform nr. 3772/25.03.2014 şi nr. 27770/27.112015 emise de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat completarea şi modificarea reţelei şcolare pentru anul 2015 - 2016;
 • Cererea nr. 550/10.11.2015 transmisă de Școala Gimnazială „Authentic School”, unitate de învățământ particular, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 10121/11.11.2015;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

   În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se modificăşi se completează anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016,astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015, conform anexei ce conţine o filăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Calitate, Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015, rămân aplicabile.

 

          Art. IV (1) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

     (2) Anexa la prezenta hotărâre se comunică instituţiilor interesate şi poate fi consultată la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                        SANDU EMIL                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                   TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

    Hotărârea nr.122

 Bucureşti, 18.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 18.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 122.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:414 Vizualizări
Descărcare: 13 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE