• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 123

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 18.12.2015;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015;

            Analizând:

         - Raportul de specialitate nr. 81550/17.12.2015 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Raportul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Legea bugetului de stat  pe anul 2015 nr. 186/2014 cu modificarile si completarile ulterioare;

        - Ordonanța de Urgenta nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2015;

        - Ordonanța de Urgenta nr. 41/2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare;

        - Hotărârea Guvernului nr. 950/2015 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor;

        - Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti nr. 5698/16.12.2015.

        - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modului de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1  Bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015 se  rectificăşi se stabileşte conform  anexei nr. 1 , astfel:

-      venituri    –    907.585 mii lei

-      cheltuieli –   1.078.913 mii lei;

-      deficit       -   171.328  mii lei;

 

            Art. 2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015  se rectificăşi se  stabileşte  conform anexei nr.2:

-      venituri  la suma de 847.655 mii lei, din care:

  • venituri ale secţiunii de funcţionare   -809.524  mii lei;
  • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 38.131 mii lei (din care 25.213 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)
  • excedent secțiunea de funcționare – 79.663 mii lei

-      cheltuieli la suma de 1.018.983  mii lei, din care:

  • cheltuieli secţiunea funcţionare          -  729.861 mii lei,
  • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  289.122  mii lei;

-    deficit secțiunea dezvoltare –250.991 mii lei finanțat din vărsămintele secțiunii de funcționare si excedentul anului 2014, utilizat conform prevederilor din H.C.L. Sector 2 nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 pe anul 2015.

                       

            Art. 3 Se aprobã cheltuielile rectificate ale bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1 - 2.20 la prezenta hotărâre.

 

Art. 4  Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

Art. 5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

             (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                         SANDU EMIL                                                                                                             ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1.                                                                                                                                                    215/2001, REPUBLICATĂ

   SECRETAR,

 

                                                                                                                                    TOMA ŞUTRU

 

 

 

 

 

    Hotărârea nr. 123

 Bucureşti, 18.12.2015

 

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 18.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                      

Denumire fișier: 123.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:364 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 11-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE