• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 219

25 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 21.11.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;

                Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 13172/11.11.2016 întocmit de Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Raportul de specialitate nr. 79158/16.11.2016 întocmit de Direcția Management Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Amendamentul formulat de către inițiatorul proiectului, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat sub numărul 4317 din data de 21.11.2016;

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

-  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

           -  Ordonanța Guvernlui nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

                - Decizia Consiliului Popular al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 324 / 13.07.1974 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 2 ;

                - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 123/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 2  a unor atribuții privind Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare Administraţiei Domeniului Public Sector 2;

                - Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2  nr. 18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia  Domeniului Public Sector 2;

          -  Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 29/2016 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2;

         -  Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 75/2016 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 ;

      -  Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 2 nr. 170/2016 pentru modificarea  H.C.L. Sector 2 nr. 18/2016 privind Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr.75/2016.

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art.1 (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, instituţie publică, cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 1 - 3.

             (2) Anexele nr. 1 - 3 cuprind un număr de 31 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (3) Numărul total de posturi din structura organizatorică a Administraţiei Domeniului Public Sector 2 este de 324 posturi, din care 20 personal de conducere, 87 personal de execuţie şi 217 muncitori.

               

                Art.2 Primarul Sectorului 2 poate modifica/transfera funcţiile din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă.

 

                Art.3 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 18/ 2016  privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia  Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016, H.C.L. Sector 2 nr.75/2016 şi H.C.L. Sector 2 nr. 170/2016 îşi încetează aplicabilitatea.

 

                Art.4 Primarul Sectorului 2 şi Directorul General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.5 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  FEROIU DUMITRU SILVIU                                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

                    Hotărârea nr. 219

  Bucureşti, 21.11.2016

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 34 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 21.11.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 219.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:250 Vizualizări
Descărcare: 25 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE