• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 222

15 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Poliției Locale Sector 2;

Analizând:

        - Raportul de specialitate nr. 57754/10.11.2016 întocmit de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Raportul de specialitate nr. 85294/15.12.2016 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Referatul nr. 78301/18.11.2016 întocmit de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum și Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

        - Rapoartele de evaluare a clădirilor și terenurilor aflate în evidența contabilă a Poliției Locale Sector 2, întocmite și înregistrate sub nr. 50, 51 și 52 din 20.07.2016 de evaluator Constantin Merlusca;

       - Adresa Poliției Locale Sector 2 înregistrată sub numărul 45774 din data de 02.08.2016;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea <LLNK 12009   287 10 201   0contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

        - Ordonanța Guvernului României nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

       - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

      -  Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

       -  Hotărârea Guvernului României nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

       - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 312/2007 privind abrogarea hotararii CGMB nr. 340/2006 si transmiterea terenului in suprafata de 278 mp, situat in str. Paroseni, nr. 26, Sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, in scopul realizarii unei sectii a Politiei Comunitare Sector 2;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 110/2011 privind aprobarea inventarierii bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 37/2006 privind transmiterea în administrarea Poliţiei Comunitare Sector 2, a imobilului situat în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 27, sector 2;

       - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 81/2009 privind transmiterea unui imobil situat în str. Abanosului nr. 15, sector 2, din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Poliţiei Comunitare Sector 2 în vederea realizării unei secţii a poliţiei comunitare;

           In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

          Art.1  Se aprobă actualizatea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al Statului Român și în administrarea Poliției Locale Sector 2, potrivit anexei ce conține un număr de 19 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.3.  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

                                              

                   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                      ELENA NIȚĂ

 

 

 

                    Hotărârea nr. 222

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 222.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:233 Vizualizări
Descărcare: 15 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE