• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 223

20 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța;             

Analizând:

 • Raportul de Specialitate şi Nota de Fundamentare nr. 78435/14.11.2016 prezentate de Direcţia Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;
 • Avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere :

 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socialăşi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 159/2003 privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Protecţie Socială Sector 2 a unui imobil;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 43/17.12.2004 privind înfiinţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 68/2005 ;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 71/25.05.2016 privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului  Sector 2 ;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării proiectului ,,Centrul Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Speranţa” ;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 41/30.03.2007 privind aprobarea costurilor serviciilor asigurate beneficiarilor din cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Speranţa,

În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă reorganizarea Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, situat în Str. Sf. Ecaterina nr. 7, sector 4, București, începând cu data de 01.01.2017, conform anexei ce cuprinde 1 paginăși face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 (1) Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în cuantum de                1982 lei/beneficiar/lună.                

                         (2) Modificarea costului prevăzut la alin. (1) se va face anual, prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 2 și va avea în vedere totalitatea cheltuielilor efectuate în anul anterior pentru centru, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a medicamentelor.

 

Art. 3 Pentru persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în centru se stabilește contribuţia lunară de întreţinere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere prevăzut la art. 2.

 

Art. 4 Diferența până la concurența sumei ce reprezintă costul mediu lunar de întreținere va fi suportată astfel:

 • în cazul în care persoana vârstnică nu are susținători legali obligați la plata contribuției de întreținere sau cuantumul venitului lunar pe membru de familie al acestora este mai mic de 782 lei, diferența va fi suportată din bugetul Direcției Generale de Asistență Socialăşi Protecția Copilului Sector 2;
 • în cazul în care persoana vârstnică are susținători legali obligați la plata contribuției de întreținere și cuantumul venitului lunar pe membru de familie al acestora este mai mare de 782 lei, diferența va fi suportată de susținătorii legali.

 

Art. 5 Regulamentul de organizare și funcționare a centrului și organigrama acestuia vor fi revizuite și modificate odată cu modificarea R.O.F.-ului și organigramei D.G.A.S.P.C. Sector 2.

 

Art. 6 Pe data prezentei, H.C.L Sector 2 nr. 41/30.03.2007 privind aprobarea costurilor serviciilor asigurate beneficiarilor din cadrul Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice Speranţa, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 7 Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art. 8 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

 

                    Hotărârea nr. 223

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 223.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:259 Vizualizări
Descărcare: 20 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE