• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 227

16 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016;    

Analizând:

  - Raportul nr.86146/19.12.2016 întocmit de Direcţia Economică din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti aprobat de ordonatorul principal de credite  - Primarul Sectorului 2;

  -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      Având în vedere reglementările cuprinse în:

    - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;

    - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

    - Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/19.12.2015 cu modificarile si completarile ulterioare;

    - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;

    -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 20/2016 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

    - Ordonanţa nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016.

 

            În temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1  Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, se rectificăşi se stabileşte conform anexei nr. 1, astfel:

-      venituri    –    1.069.328 mii lei

-      cheltuieli  –   1.365.398 mii lei;

-      deficit       –   296.070 mii lei

 

Art.2  Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, se rectifică şi se stabileşte conform anexei nr. 1.1, astfel:

-      venituri la suma de 909.296 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare   - 760.040 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare          - 149.380 mii lei (din care 114.388 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare)

-      cheltuieli la suma de 1.216.045 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare          -  760.040 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare            -  456.005 mii lei;

-       deficit secţiunea dezvoltare – 306.625 mii lei finanţat din excedentul anului 2015, in valoare de 306.625 mii lei.

 

            Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti, rectificate la suma de 1.216.045 mii lei, conform anexei nr. 2. la prezenta hotărâre, cu desfãşurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe şi categorii de cheltuieli (titluri, articole şi alineate) conform anexelor nr.  2.1. - 2.66; 3;3.1-3.3  la prezenta hotărâre.

 

            Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii/activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016,  conform anexelor nr. 4; 4.1 – 4.22 astfel:

 

-      Total venituri  în sumă de 98.939 mii lei, din care:

 • venituri ale secţiunii de funcţionare    – 89.071 mii lei;
 • venituri ale secţiunii dezvoltare       –  9.868 mii lei (din care 7.291 mii lei reprezintă vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru sectiunea de dezvoltare).

-      Total cheltuieli la suma de 98.939 mii lei, din care:

 • cheltuieli secţiunea funcţionare                      -  89.071 mii lei,
 • cheltuieli secţiunea dezvoltare                        -  9.868 mii lei;

 

Art.5 Se aprobă rectificarea programului de investiţii al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti finanţat din fonduri bugetare în anul 2016, conform anexelor nr. 5 ; 5.1- 5.76;

 

Art.6 Primarul Sectorului 2,  în calitate de ordonator principal de credite, va  repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

 

 Art.7 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 

             (2) Anexele se comunică instituţiilor interesate şi pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                        ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                  ELENA NIȚĂ

 

 

 

                    Hotărârea nr. 227

  Bucureşti, 22.12.2016

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 227.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:227 Vizualizări
Descărcare: 16 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE