• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 229

23 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012;            

             Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 84727/13.12.2016 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

          - art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

          -  art. 19 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări de intervenții;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;

 

               În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea privind administraţia publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

               

Art.1.  (1) Indicatorii tehnico – economici pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012, se modifică potrivit anexelor nr. 1 și 2 ce conțin un număr de 6 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

               (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 rămân aplicabile.

 

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi direcţiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.   Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                    SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                 ELENA NIȚĂ

 

 

                    Hotărârea nr. 229

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusive anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 229.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:261 Vizualizări
Descărcare: 23 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE