• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 230

18 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 22.12.2016;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular;

                Analizând:

      -  Raportul de specialitate  nr. 84555/13.12.2016 al Direcţiei Administraţie Publicăși Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        - Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

      -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

      - cererea doamnei consilier Riesch Antheia Aleksandra, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 3660/05.10.2016 prin care solicită modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular;

      -  cererea domnului consilier Zaharia Răzvan Cristian, înregistrată la Cabinet Secretar Sector 2 sub nr. 4320/23.11.2016 prin care solicită modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular;

                Având în vedere reglementările cuprinse în:

      - Art. 96 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

       - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse umane şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

       - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

              În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

                Art. 1 (1) Pe data prezentei, poziţiile de la nr. crt. 50 şi 71 din anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular, se modifică potrivit anexei ce cuprinde o paginăşi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                              (2) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 rămân neschimbate.

 

Art. 2  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  MILITARU MARIAN CĂTĂLIN                                                                                       ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                     ELENA NIȚĂ

 

 

                    Hotărârea nr. 230

  Bucureşti, 22.12.2016

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 22.12.2016 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 230.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:267 Vizualizări
Descărcare: 18 times
Data creării: 10-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE